Treść artykułu

Wymiana okablowania sieci komputerowej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

 w trybie przetargu nieograniczonego

na

Wymianę okablowania sieci komputerowej dla ZGN w budynkach przy ul. Gościeradowskiej 5 i Toruńskiej 86 w Warszawie.

 

nr sprawy: ZGN-P-18/18

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa

tel. (22)679-99-59,679-41-76 fax (22)679-99-59

Godziny pracy Zakładu:

Poniedziałek i czwartek:  900– 1700

Wtorek, środa i piątek :   700– 1500

 

Adres strony internetowej: www.zgntargowek.pl

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia.

 

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych tekst jednolity Dz. U. 2015r. poz. 2164) zwanej dalej „ustawą PZP”.
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
 3. Wartości zamówienia przekracza / nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

 

III.       Opis przedmiotu zamówienia.

 

Przedmiotem zamówienia jest: Wymianę okablowania sieci komputerowej dla ZGN w budynkach przy ul. Gościeradowskiej 5 i Toruńskiej 86 w Warszawie.

Prace należy wykonać zgodnie z:

 1. a) projektami wykonawczymi,
 2. b) przedmiarami robót,
 3. c) Zakres robót przewidzianych do wykonania zawierają projekty techniczne oraz przedmiary robót stanowiące załączniki do SIWZ,
 4. d) Czynności, o których mowa w pkt. a, b niniejszej specyfikacji mają być wykonywane:

– zgodnie z warunkami wynikającymi z przepisów technicznych i czynnościami wymienionymi w art. 22 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2015 poz. 151 z późń zm.),

wymaganiami wynikającymi z aktualnych Polskich Norm i aprobat technicznych,

       – zgodnie z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.

 1. e) Wynagrodzenie za realizację robót, wypłacone będzie Wykonawcy na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę zgodnej z przyjętą przez Zamawiającego ceną oraz
  na podstawie protokołu bezusterkowego odbioru końcowego robót.
 2. f) Wykonawca zobowiązany będzie do zastosowania podczas wykonywania zamówienia materiałów i urządzeń odpowiadających, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art.10 ustawy Prawo budowlane i ustawa o wyrobach budowlanych).

 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

 1. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45311000-0, 45314320-0
 2. Zamawiający nie dopuszcza / dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza / dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 4. Zamawiający nie przewiduje / przewiduje możliwość udzielenia zamówień, polegających na powtórzeniu podobnych usług zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6.
 5. Zamawiający zastrzega / nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przedmiotu umowy przez wykonawcę.
 6. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia zgodnie z art. 29 ust. 3a wymaga, aby co najmniej 8 osób wykonujące czynności w zakresie przedmiotu zamówienia były zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, z późn. zm.).Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Ponadto zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8a) ustawy PZP w przypadku, gdy zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a SIWZ zawiera określenie:

 1. Sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a,
 2. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań,
 3. Rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.

IV.       Termin wykonania zamówienia.

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie max. 90 dni od podpisania umowy

 

Pliki:

SIWZ-Wymiana-instalacji-komputerowych-1.docx (158 pobrań) ; zaktualizowany 15.06.2018

Kosztorys-Gościeradowska-5.pdf (579 pobrań) ;

Kosztorys-Toruńska-86.pdf (555 pobrań) ;

opis-przedmiotu-zamówienia-Gościeradowska-5.pdf (560 pobrań) ;

opis-przedmiotu-zamówienia-Toruńska.pdf (539 pobrań) ;

Projekt-Gościeradowska-5.pdf (232 pobrania) ;

Projekt-Toruńska-86.pdf (219 pobrań) ;

Zał-nr-4-do-SIWZ.pdf (165 pobrań) ;

Zał-nr-5-do-SIWZ-2.doc (110 pobrań) ;

Zał-nr-6-do-SIWZ-2.doc (98 pobrań) ;

zał.grupa-kapitał-1.doc (101 pobrań) ;

Załacznik-zobowiązanie-1.doc (104 pobrania) ;

 

Zapytanie 01:

Uprzejmie informuję, że zakres robót do wykonania jest zgodny z załączonymi kosztorysami dla obiektów przy ul Gościeradowskiej 5 i Toruńskiej 86. Szafa Rack GPD z wyposażeniem, gniazda zasilające, kable krosowe są przewidziane dla drugiego etapu robót i nie wchodzą do niniejszego postępowania. Kanały instalacyjne muszą posiadać przegrodę z powodu planowanego prowadzenia w nich instalacji 230V do stanowisk komputerowych, jak również puszki podłogowe muszą pomieścić docelowo 3 gniazda ogólne, 2 gniazda komputerowe , 2 gniazda RJ 45.

 

Zapytanie 02:

Czy w związku z podziałem zamówienia na 2 części Zamawiający będzie wymagał udzielenia przez producenta 25-letniej gwarancji systemowej?

Odp.:

Zamawiający oczekuje gwarancji w zakresie wykonanych robót.

Oczekujemy gwarancji systemowej w zakresie zgodnym z załączonymi kosztorysami.

 

ZApytanie 03:

Zamawiający nie przewiduje udostępniania kosztorysu w formie edytowalnej (Norma). Załączone kosztorysy do postępowania ZGN-P-18/18 są wystarczające do sporządzenia oferty zgodnie z informacjami zawartymi w ogłoszeniu i załącznikach.

 

Zapytanie 04:

Skanowanie-2018-06-26-09-07.pdf (105 pobrań)

 

Zapytanie 05:

Skanowanie-2018-06-26-09-07-01.pdf (113 pobrań) ;

 

Lista-wykonawców-z-informacjami-18_18.docx (121 pobrań)