Dzień: <span>2022-05-13</span>

Montaż lokalnych kotłowni gazowych i instalacji c.o., c.c.w. w budynku przy ul. Ks. Ziemowita 10 w Warszawie – ZGN-P-8-2022

13/05/2022

Identyfikator postępowania (Konieczny do złożenia oferty za pomocą MiniPortal) – b7747705-2979-4450-9f81-3ba1ff5d8fe5 Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00158157/01 Data ogłoszenia: 2022-05-13 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.zgntargowek.pl Adres poczty elektronicznej ePUAP: ZGNTargowek/SkrytkaESP Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Krótki opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: „Montaż lokalnych kotłowni gazowych i instalacji c.o., c.c.w. […]