Dzień: <span>3 września 2021</span>

Wykonanie w systemie ”zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i zrealizowanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na budowie windy zewnętrznej do budynku mieszkalnego przy ul. Bieżuńskiej 1 w Warszawie – ZGN-P-15-21

3/09/2021

Identyfikator postępowania (platforma e-zamówienia) – ocds-148610-7ef6837a-0ca3-11ec-b885-f28f91688073 Identyfikator postępowania (Konieczny do złożenia oferty za pomocą MiniPortal) – 11462681-e93d-41ea-8067-8d882c950f93 Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00169520/01 Data ogłoszenia: 2021-09-03 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.zgntargowek.pl Adres poczty elektronicznej ePUAP: ZGNTargowek/SkrytkaESP Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Krótki opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie w systemie ”zaprojektuj […]

Likwidacji powierzchni szczelnych w celu zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej przy budynku przy ul. Radzymińskiej 154 w Warszawie wraz z zagospodarowaniem terenu, w związku ze zmiana sposobu użytkowania budynku handlowo – usługowego na dom pobytu dziennego dla seniorów. – ZGN-P-14-21

3/09/2021

Identyfikator postępowania (platforma e-zamówienia) – ocds-148610-7039f3ac-0c91-11ec-b885-f28f91688073 Identyfikator postępowania (Konieczny do złożenia oferty za pomocą MiniPortal) – fec6a67e-004d-4b71-a521-dafac26a1ba9 Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00144567/01 Data ogłoszenia: 2021-09-03 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.zgntargowek.pl Adres poczty elektronicznej ePUAP: ZGNTargowek/SkrytkaESP Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Krótki opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Likwidacji powierzchni […]