Dzień: <span>5 lipca 2021</span>

Bieżące utrzymanie budynków i terenu administrowanego przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul. Gościeradowska 5 w sprawności technicznej w zakresie branży budowlanej – ZGN-P-10-21

5/07/2021

Identyfikator postępowania (platforma e-zamówienia) – ocds-148610-a95ceaef-dd6b-11eb-b885-f28f91688073 Identyfikator postępowania (Konieczny do złożenia oferty za pomocą MiniPortal) – 2733dfb5-76ac-4b86-bb4c-aab88af028d8 Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00103750/01 Data ogłoszenia: 2021-07-05 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.zgntargowek.pl Adres poczty elektronicznej ePUAP: ZGNTargowek/SkrytkaESP Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Krótki opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Bieżące […]

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w zakresie: Budowy instalacji c.o. c.c.w. i kotłowni gazowych dla 2 budynków mieszkalnych przy ul. Remiszewskiej 6, Święciańskiej 5 w Warszawie – „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych”. – ZGN-P-9-21

5/07/2021

Identyfikator postępowania (platforma e-zamówienia) – ocds-148610-7e21ff38-dd63-11eb-b885-f28f91688073 Identyfikator postępowania (Konieczny do złożenia oferty za pomocą MiniPortal) – 73483deb-2c75-4246-8b70-603d18fd8c28 Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00103629/01 Data ogłoszenia: 2021-07-05 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.zgntargowek.pl Adres poczty elektronicznej ePUAP: ZGNTargowek/SkrytkaESP Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Krótki opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie kompletnej […]

Ogłoszenie w sprawie najmu miejsca postojowego – ul. Michała Ossowskiego 9

5/07/2021

ZGN Targówek informuje o możliwości wynajęcia 4 miejsc postojowych w garażu przy ul. M. Ossowskiego 9. Wysokość miesięcznych opłat czynszowych z tytułu najmu miejsca postojowego wynosi 160,00 zł brutto. Kaucja za pilota 250,00 zł. Druk wniosku dostępny na stronie internetowej www.zgntargowek.pl (zakładka Ogłoszenia i komunikaty). Wniosek o wynajem miejsca postojowego prosimy przesłać elektronicznie do ZGN Targówek na adres: sekretariat@zgntargowek.pl Uwaga: dot. parkowanie samochodów  nieposiadających instalacji […]