Miesiąc: <span>Luty 2021</span>

Informacja w sprawie przeznaczenia do korzystania zwolnionego lokalu użytkowego przy ul. św. Wincentego 85

19/02/2021

Do pobrania:

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia

19/02/2021

Do pobrania:

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej zakresie: Montażu lokalnych kotłowni gazowych i rozprowadzenie instalacji c.o. i c.c.w. w 7 budynkach ZGN Targówek – ZGN-P-1-21

15/02/2021

Identyfikator postępowania: ocds-148610-379ab347-6f64-11eb-86b1-a64936a8669f Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00007341/01 Data ogłoszenia: 2021-02-15 10:22 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.zgntargowek.pl Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres […]

Wykaz pustostanów lokali użytkowych (bez garaży) – według stanu na dzień 31.01.2021 r.

8/02/2021

LP Adres lokalu Powierzchnia podstawowa m2. Powierzchnia dodatkowa m2. Usytuowanie Wyposażenie w media Pustostan od dnia Możliwość wykorzystania lokalu na żłobek, klub dziecięcy lub dla dziennych opiekunów   TAK/NIE Uwagi (z ilu pomieszczeń składa się lokal, zakres remontu, na liście konkursowej, wyłączony Uchwałą Zarządu, roszczenia byłych właścicieli, poprzednia branża, itp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lokale handlowo […]

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia

4/02/2021

Treść  informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości na tablicy ogłoszeń w ZGN Targówek, która zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej ZGN Targówek. Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy działając  na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.65.)  o gospodarce nieruchomościami  informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami  w Dzielnicy Targówek m. […]