Dzień: <span>28 marca 2017</span>

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

28/03/2017

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w zakresie: Doposażenia budynków mieszkalnych w instalację, co, ccw, adaptację pomieszczeń na węzły cieplne, wykonanie instalacji węzła cieplnego, doposażenie lokali w łazienki – węzły sanitarne, docieplenie stropodachów, wymiana stolarki drzwiowej, modernizacja klatek schodowych, modernizacji dachów, zagospodarowanie posesji z nasadzeniami […]