Dzień: 4 marca 2019

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

4/03/2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w zakresie: Budowy instalacji c.o., c.c.w., węzła cieplnego w zakresie technologii, automatyki i elektryki, adaptacja pomieszczenia na węzeł cieplny oraz doposażenie budynku w instalację gazową dla budynku mieszkalnego przy ul. Bieżuńskiej 1 w Warszawie – ZPR w zakresie „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych”.   […]